SERVICES

    บริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบน้ำ

– น้ำดื่ม น้ำใช้ น้ำประปาดื่มได้ น้ำดื่มในภาชนะปิดสนิท เพื่อขอ อย. GMP HACCP

– น้ำบริโภค มอก. 257-2521 น้ำบริโภค มอก. 257-2549 น้ำเสีย-น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม

– น้ำเสีย-น้ำทิ้งจากอาคาร น้ำสระว่ายน้ำ น้ำเพื่อการเกษตร

    บริการตรวจวิเคราะห์ดินและปุ๋ย

– ตรวจวิเคราะห์ทดสอบดิน

– ตรวจวิเคราะห์ทดสอบปุ๋ย

    บริการตรวจวิเคราะห์พืชและปูน

– ตรวจวิเคราะห์ทดสอบพืช

– ตรวจวิเคราะห์ทดสอบปูน

    บริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบอาหาร

– ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางจุลชีววิทยา ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางโภชนาการ ตรวจวิเคราะห์ในการจัดทำฉลากโภชนาการตามข้อกำหนด USFDA ตรวจวิเคราะห์สารเจือปนในอาหาร ตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร ตรวจวิเคราะห์สิ่งปนปลอมในอาหาร ตรวจวิเคราะห์สารพิษ Mycotoxins ในอาหาร ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางกายภาพและประสาทสัมผัส – ตรวจวิเคราะห์พืชน้ำมัน น้ำมันพืช และผลิตภัณฑ์ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของภาชนะบรรจุอาหาร ตรวจวิเคราะห์คุณภาพของกระป๋องบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร

    บริการตรวจวิเคราะห์ไบโอดีเซล

 – ตรวจวิเคราะห์ไบโอดีเซล